§ 1 Postanowienia ogólne

§ 2 Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

§ 3 Zawarcia umowy sprzedaży

§ 4 Płatność, dostawa, odbiór

§ 5 Dane osobowe

§ 6 Reklamacje

§ 7 Odstąpienia od umowy

§ 8 WYMIANA TOWARU - koszulki / bluzy

§ 9 Informacje dodatkowe

§ 10 RODO§ 1 Postanowienia ogólne

Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.14d40.pl dalej: „sklep internetowy”) prowadzony jest przez :

Wilgucki Designs ,

Cisowa 35A, 55-093 Kiełczów

NIP: 9282044093, REGON: 081058108,

adres poczty elektronicznej: admin@14d40.pl

Słowniczek:

Usługodawca, Operator, Administrator, Sprzedawca

Wilgucki Designs , Cisowa 35A, 55-093 Kiełczów, NIP: 9282044093, REGON: 081058108, adres poczty elektronicznej: admin@14d40.pl

Usługobiorca, Użytkownik

osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Usługodawcę.

Klient

Usługobiorca, Użytkownik, który chce zawrzeć lub zawarł umowę sprzedaży ze Sprzedawcą.

Zamówienie

jednostronne oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności: rodzaj i liczbę towaru.

Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną polegające w szczególności na umożliwieniu złożenia Zamówienia na towary dostępne w sklepie internetowym, dostarczaniu treści marketingowych dot. sklepu internetowego za pomocą newslettera, umożliwieniu Użytkownikom komentowania produktów dostępnym na stronie internetowej sklepu internetowego.

§ 2 Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną1. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną następuje w momencie rozpoczęcia korzystania ze sklepu internetowego. Za rozpoczęcie korzystania ze sklepu Internetowego uważa się w szczególności :

a) dodanie towarów do koszyka,

b) utworzenie konta Użytkownika (rejestrację),

c) zapisanie się na newsletter,

d) komentowanie produktów,

e) czy też złożenie Zamówienia,ad. a ) Dodanie towarów do koszyka polega na wybraniu towaru którym jesteśmy zainteresowani ze strony internetowej sklepu internetowego, określenie jego ilości oraz kliknięcie odpowiedniego pola na stronie – „do koszyka”. Jeżeli chcemy dodać kolejne towary do koszyka klikamy na stronie internetowej przycisk „kontynuuj zakupy” oraz powtarzamy ppkt. a).

Stan koszyka możemy sprawdzić klikając przycisk „przejdź do koszyka” widoczny na stronie sklepu internetowego.ad. b) Utworzenie konta Użytkownika (rejestracja) polega na manualnym wypełnieniu formularza rejestracyjnego udostępnionego na stronie – czynnościami niezbędnymi jest podanie: imienia, nazwiska, adresu, numeru telefonu, adresu e-mail oraz hasła (wymagane pola oznaczone są czerwoną „*”) Aby utworzyć konto Użytkownika koniecznym jest zaakceptowanie niniejszego regulaminu. Następnie należy kliknąć pole „ zarejestruj się ” – w tym momencie konto Użytkownika zostaje utworzone, o czym Użytkownik jest informowany komunikatem „Twoje konto zostało utworzone” (w sytuacji gdy rejestracja konta Użytkownika została przeprowadzona w związku ze składaniem Zamówienia Klient zostaje przekierowany na stronę kontynuacji składania Zamówienia)ad. c) Dostarczanie treści dot. sklepu internetowego za pomocą newslettera polega na wpisaniu swojego adresu e-mail i imienia w polu „Zapisz się na Newsletter” widocznym na stronie internetowej sklepu internetowego oraz naciśnięcie pola „Potwierdź”ad. d) umożliwienie Użytkownikom komentowania produktów dostępnych na stronie internetowej sklepu internetowego polega na dodaniu opinii przez Użytkownika pod konkretnym produktem za pomocą pola „Opinie” widocznym przy danym produkcie, a następnie naciśnięciu pola „Dodaj opinię”. Komentowanie produktów jest dostępne jedynie dla Użytkowników posiadających konto Użytkownika.ad. e) Złożenie Zamówienia (w tym zawarcie umowy sprzedaży) zostało dokładnie opisane w § 3 niniejszego regulaminu.2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta na czas nieoznaczony.

3. Zasady wypowiadania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną zostały omówione w dalszej części regulaminu.

§ 3 Zawarcie umowy sprzedaży1.Zamówienia na towary są przyjmowane za pośrednictwem formularza zamówień umieszczonego na stronie internetowej sklepu internetowego albo poprzez pocztę mailową: admin@14d40.pl2.Informacje o towarach podane na stronach internetowych sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm..3.Złożenie Zamówienia poprzez formularz zamówień.W celu złożenia Zamówienia należy:

a) wybrać interesujący nas produkt ze strony internetowej sklepu internetowego, następnie dodać go do koszyka poprzez kliknięcie odpowiedniego pola na stronie - zgodnie z § 2 ust. 1 ppkt. a).

b) gdy w koszyku znajdują się już wszystkie interesujące nas produkty przechodzimy do kolejnych podstron używając przycisku „zamawiam”.

c) zostajemy przekierowani do podstrony podzielonej na dwie sekcje. Sekcja pierwsza: "Stwórz konto" oraz "Już zarejestrowany?".

d) Zarejestrowani Klienci (posiadający już konto Użytkownika) wpisują swój login i hasło podane podczas zakładania konta Użytkownika oraz klikają „Zaloguj”. (Gdyby hasło zostało zapomniane można skorzystać z opcji „Przypomnij hasło” znajdującej się pod przyciskiem „Zaloguj”).

e) Klienci, którzy nie posiadają konta Użytkownika nie mają możliwości złożenia zamówienia.

f) Następnie należy określić sposób dostawy towaru oraz określić formę płatności

g) Używając przycisku „podsumowanie” Klient przechodzi do podstrony, w której znajdą się wszelkie informacje dotyczące zamówienia, tzn.:- przedmiot zamówienia- jednostkowa oraz łączna cena zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (o ile występują)- wybranego sposobu dostawy i sposobu płatności4. Następnie należy uważnie sprawdzić czy wszystko się zgadza i potwierdzić przyciskiem „Zamawiam”.(Na tym etapie zostało złożone Zamówienie. Tak złożone Zamówienie stanowi ofertę i wiąże Klienta jeżeli Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi jej otrzymanie).5. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia oraz zawarcie umowy sprzedaży:Potwierdzenie otrzymania Zamówienia następuje poprzez wysłanie wiadomości e-mail na podany przez Klienta adres e-mail przez Sprzedawcę. Wiadomość ta zatytułowana jest „Potwierdzenie zamówienia” i zawiera:a)Potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia,

b)Oświadczenie Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia

c)Link do niniejszego regulaminu.

d)Następnie Klient otrzymuje od Sprzedawcy (na podany przez Klienta adres e-mail) wiadomość zatytułowaną "Zamówienie przyjęte do realizacji", które zawiera oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu Zamówienia do realizacji (przyjęcie oferty).Oferta złożona przez Klienta przestaje go wiązać z upływem czasu, w którym mógł w zwykłym toku czynności otrzymać odpowiedź Sprzedawcy wysłaną bez nieuzasadnionego opóźnienia( w razie wątpliwości Sprzedawca zobowiązuje się do wysłania potwierdzenie przyjęcia zamówienia w ciągu 24h.)Umowę sprzedaży poczytuje się za zawartą w chwili otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w §3. 2.2

6. Złożenie zamówienia poprzez e-mail : admin@14d40.pla)W celu złożenia Zamówienia poprzez przesłanie wiadomości e-mail należy wysłać wiadomość e-mail na adres: admin@14d40.pl . Treść wiadomości powinna określać istotne postanowienia umowy, tj. przedmiot umowy, cena, ilość.

b)W treści wiadomości e-mail Klient jest zobowiązany do podania danych niezbędnych do prawidłowej realizacji wysyłki towaru(imię, nazwisko, adres dostawy, numer telefonu),.

c)Dodatkowo klient jest zobowiązany do określenie sposobu realizacji płatności.7.Oferta złożona przez Klienta przestaje go wiązać z upływem czasu, w którym mógł w zwykłym toku czynności otrzymać odpowiedź Sprzedawcy wysłaną bez nieuzasadnionego opóźnienia( w razie wątpliwości Sprzedawca zobowiązuje się do wysłania potwierdzenie przyjęcia zamówienia w ciągu 24h.8.Umowę poczytuję się za zawartą chwili otrzymania przez Klienta oświadczenia Sprzedawcy o jej przyjęciu §3pkt.3.2.39.Każda umowa sprzedaży będzie potwierdzana fakturą VAT, która będzie dołączana do przesyłek lub na życzenie Klienta przesyłana droga elektroniczną.§ 4 Odbiór, Dostawa, Płatność1.Sposób odbioru lub dostawy towaru odbywa się drogą wybraną przy składaniu zamówienia.2. Czas oczekiwania przez Klienta obejmuje czas zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedawcy. Czas dostawy uzależniony jest od sposobu płatności za towar wybranego przez Klienta. O ile strony nie umówiły się inaczej, umowa powinna zostać wykonana przez Sprzedawcę w terminie trzydziestu dni po złożeniu przez Klienta oświadczenia woli o zawarciu umowy.3. Uwagi dotyczące odbioru towaru:a) Ceny wszystkich towarów uwidocznionych na stronie Sklepu internetowego wyrażone są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne daniny publiczne. Cena nie zawierają jednak kosztów przesyłki, które są wskazywane w trakcie składania zamówienia.b) Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w sklepie internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych towarów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.4. Klient dokonuje płatności w formie płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy lub poprzez płatność elektroniczną przez system PayPal.com bądź przelewy24.pl§ 5 Dane osobowe.

1.Dane Użytkownika / Klienta wpisane w formularzu rejestracyjnym lub zakupu zostają za jego zgodą wprowadzone do bazy danych sklepu internetowego www.14d40.pl

2.Administratorem tych danych jest:

Wilgucki Designs ,

Cisowa 35A, 55-093 Kiełczów

NIP: 9282044093, REGON: 081058108,

adres poczty elektronicznej: admin@14d40.plBaza danych sklepu: www.14d40.pl , została stworzona wyłącznie w celu umożliwienia Użytkownikom/Klientom składania Zamówień oraz ich realizacji i nie jest udostępniana innym podmiotom.3. Baza danych Sklepu internetowego została stworzona w celu:a ) Nawiązania, ukształtowania treści, zmiany czy też rozwiązania stosunku umownego (umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną i umowa sprzedaży)

b ) Dostarczaniu(za uprzednią zgodą Użytkownika), treści dot. Sklepu internetowego za pomocą „newslettera”4. Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych Klienta wyłącznie w zakresie niezbędnym do wykonania usługi przewozu towaru do Klienta podmiotom wskazanym w § 4 ust. 1 tj. w zależności od wyboru Klienta.5. Klient ma prawo do weryfikacji swoich danych. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawy. W celu realizacji tych uprawnień prosimy Użytkownika/ Klienta o korzystanie z opcji w ramach swojego konta lub z adresu: admin@14d40.pl

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne dla dokonania rejestracji i zakupu w sklepie internetowym.7. Usługodawca może przetwarzać następujące dane osobowe Użytkownika / Klienta niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego:a )nazwisko i imiona Użytkownika / Klienta lub nazwa firmy,

b) adres zameldowania na pobyt stały lub adres siedziby,

c )adres do dostawy, jeżeli jest inny niż adres, o którym mowa w pkt b,

d) adres elektroniczny (adres e-mail),

e) numer telefonu

8. Usługodawca zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204) wskazuje, że podanie danych z §5 pkt6 . a, c, d i e jest niezbędne do świadczenia usługi drogą elektroniczną (z wyjątkiem usługi „newslettera” dla której wystarczające jest podanie adresu elektronicznego – adresu email).

§ 6 Reklamacje1. Reklamacje dotyczące zakupionego towaru:a )Podstawą odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) z tytułu niezgodności towaru z umową są określone ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego zdnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).

b )Gdy zakupiony przez Klienta towar jest niezgodny z umową lub posiada wady należy o tym fakcie zawiadomić Sprzedawcę oraz w razie potrzeby dostarczyć reklamowany towar do Sprzedawcy.c) Zaleca się złożenie reklamacji pisemnie lub za pomocą wiadomości e-mail na adres admin@14d40.plW celu przyspieszenia i ułatwienia rozpatrzenia reklamacji zaleca się przesłanie także informacji o numerze zamówienia oraz jego dacie.2.Rozpatrzenie reklamacji następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni.3.Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres lub w inny wskazany przez Klienta sposób.4. Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną poprzez Sklep internetowy:a ) Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu internetowego należy składać na adres mailowy admin@14d40.pl

b ) zaleca się podanie w powyższej wiadomości e-mail rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji.

c) Rozpatrzenie takiej reklamacji następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni roboczych.

d ) Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Użytkownika lub w inny podany przez Użytkownika sposób.

§ 7 Odstąpienie od umowy

1. Klient będący jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać na następujący adres:admin@14d40.plTytuł wiadomości: Odstąpienie od umowy

W treści wiadomości prosimy o wpisanie imienia i nazwiska oraz numeru konta do przelewu zwrotnego oraz odesłanie zamówienia na adres znajdujący się w podpunkcie 4b.

Sprzedający oświadcza, że podlegać zwrotom będą tylko artykuły bez uszkodzeń, widocznych śladów użytkowania i zerwanych metek.2. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.3. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.4. Informacja dot. zwrotu świadczeń:a) Sprzedawca dokona zwrotu zapłaconej ceny towaru wraz z ewentualnymi poniesionymi kosztami dostawy towaru do konsumenta na wskazany przez konsumenta numer konta bankowego lub w inny wskazany przez konsumenta sposób (np. przekaz pocztowy) nie później niż do 14dni od oświadczenia o zwrocie.b) Konsument może dokonać zwrotu zakupionego towaru na poniższy adres:14D40.pl Cisowa 35A, 55-093 KIEŁCZÓW5. Konsument, który odstępuje od umowy sprzedaży ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru do Sprzedawcy.6. Termin czternastodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi - od dnia jej zawarcia.7. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:a )świadczenia usługi rozpoczętej, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa powyżej,

b) dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,

c) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,

d )świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,

e )świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,

f ) dostarczania prasy.8. Opłaty za zwrot nieodebranej przesyłki i ponowną wysyłkę:


W przypadku zwrotu nieodebranego zamówienia, ponowne wysłanie przesyłki wiąże się z pokryciem opłat za zwrot nieodebranej oraz ponowną wysyłkę w wysokości 15 PLN płatną przelewem na poniższy numer rachunku:

Nr konta: 34 1020 5460 0000 5302 0103 7266

Tytuł przelewu: Nr zamówienia – ponowna wysyłka
Kwota: 20 PLN

W przypadku odstąpienia od umowy po otrzymaniu zwrotu nieodebranej przesyłki zastrzegamy sobie prawo do pobrania opłaty w wysokości 15 PLN pokrywającej opłatę za zwrot przesyłki.§ 8 WYMIANA TOWARU

1. Prawo do wymiany towaru (koszulki / bluzy) z powodu zakupu błędnego rozmiaru przysługuje każdemu klientowi nie później niż 14dni od zakupu.

2. Błędne zamówienie należy odesłać na paczkomat:

KEI01ML nr tel 733553590 admin@14d40.pl

3. Koszty wysyłki do i ponownej wysyłki ze sklepu ponosi kupujący. Koszt ponownej wysyłki do klienta to 15zł brutto (przesyłka pobraniowa na wskazany przez klienta paczkomat)

4. Wymieniany towar nie może posiadać śladów użytkowania i zniszczenia

5. Rozpatrzenie wymiany i ponowna wysyłka następuje do 7dni roboczych.§ 9 Informacje dodatkowe

1. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z polskim prawem i w języku polskim.

2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:-Komputer z dostępem do Internetu

-Przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox 8.0 lub Internet Explorer 6.0 lub wersje wyższe

-Obsługa JAVA, FLASH

-System operacyjny Windows

-Rozdzielczość monitora 1280 x 800, kolory 24 lub 32 bit

-Dostęp do poczty elektronicznej.3.Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.4.Informacja o metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów w wprowadzanych danych:a)W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „złóż zamówienie” Klient ma możliwość zmiany wprowadzonych danych (np. rodzaj czy ilość towarów). W przypadku, jakichkolwiek niezgodności kierujemy się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie internetowej Sklepu internetowego i odpowiednich jego podstronach. Poprawki wprowadzamy za każdym razem potwierdzając czynność przyciskiem „Zapisz zmiany”. W przypadku problemów prosimy o kontakt - mailowy admin@14d40.pl

b) Po złożeniu Zamówienia na adres e-mail podany w zamówieniu zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania Zamówienia wraz z informacjami o zamówieniu (wiadomość email zatytułowana „Potwierdzenie otrzymania zamówienia”). W przypadku błędu Klienta co do wprowadzonych danych (np. ilość zamawianego towaru, błędne naliczenie Zamówienia przez system), Klient ma prawo do zmiany Zamówienia. Prawo to przysługuje w ciągu 2 godzin od otrzymania potwierdzenia otrzymania Zamówienia w dni robocze do godz. 14:00, a w pozostałych przypadkach w ciągu 12 godzin od momentu otrzymania powyższego potwierdzenia. W tym celu Klient powinien wysłać wiadomość e-mail na adres: admin@14d40.pl z odpowiednią dyspozycją zmiany. Po dokonaniu korekty Zamówienia Sprzedawca wysyła wiadomość e-mail na podany w zamówieniu adres, w którym znajdować się będzie potwierdzenie przyjęcia poprawionego Zamówienia.3. Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez przedsiębiorcę drugiej stronie treści zawieranej umowy:a) Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy następuje na dwa sposoby:

-Poprzez wysłanie Klientowi na podany adres e-mail treści zawieranej umowy zgodnie z § 3 ust.3.2.3 (wiadomości email zatytułowane „Potwierdzenie otrzymania zamówienia” oraz „Zamówienie przyjęte do realizacji”) – dotyczy jedynie Zamówień składanych poprzez formularz zakupu bądź mailowo.-Poprzez wydrukowanie i przekazanie Klientowi wraz z odbiorem lub przesyłką towaru regulaminu, specyfikacji zamówienia oraz dowodu zakupu.b) Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy oraz udostępniana na każde żądanie Klienta.4. Informacja na temat wypowiadania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną:

a) Użytkownik ma prawo w każdej chwili wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną o charakterze ciągłym przez Usługodawcę (np. konto Użytkownika) bez ponoszenia jakichkolwiek dodatkowych kosztów i bez wskazania przyczyn;

b)Wypowiedzenia umowy można dokonać poprzez przesłanie odpowiedniego oświadczenia na adres mailowy admin@14d40.pl lub też pisemnie na adres Usługodawcy (wskazany na wstępie niniejszego regulaminu).Umowa w takim przypadku wygasa po upływie 14 dni od chwili otrzymania przez Usługodawcę wypowiedzenia.5. Usługodawca ma prawo wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z zachowaniem 14 dniowego terminu wypowiedzenia w przypadku, gdy Użytkownik dostarcza treści o charakterze bezprawnym.

6. Wypowiedzenie i rozwiązanie umowy nie skutkuje w żaden sposób z utraty praw już nabytych przez Klientów korzystających z Sklepu internetowego.7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:a)Kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.),

b)Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),

c)Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. Nr 22, poz. 271)Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.)oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.8.Zmiany w regulaminie:a)Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego regulaminu, o czym Użytkownik zostanie powiadomiony z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian (stosowna informacja zostanie wyrażona w wyraźny sposób poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Sklepu internetowego oraz przesłana na adres e-mail zarejestrowanego Użytkownika), a ponadto Użytkownik zostanie każdorazowo poproszony o akceptację regulaminu przed złożeniem Zamówienia.b)Zmieniony regulamin wiąże Użytkownika, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 kodeksu cywilnego (tzn. Użytkownik został prawidłowo powiadomiony o zmianach), a Użytkownik nie wypowiedział umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną o charakterze ciągłym w terminie 30 dni.c)Zmiany regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych przez Użytkowników korzystających ze Sklepu internetowego przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności nie będą miały wpływu na złożone i/lub realizowane zamówienia. W takim przypadku zamówienia te będą realizowane na zasadach dotychczasowych.9.Rozstrzyganie sporów:a)Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem będącym jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).b)Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem niebędącym jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

§ 10 RODOKlauzula informacyjna RODO w zakresie przetwarzania danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych jest :

Wilgucki DESIGNS – Cisowa 35A , 55-093 KIEŁCZÓW – NIP: 9282044093

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych. Dane kontaktowe inspektora: Wilgucki DESIGNS – Cisowa 35A , 55-093 KIEŁCZÓW – NIP: 9282044093

3. Przekazane dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usług, obsługi zgłoszeń i udzielania odpowiedzi na zgłoszenia;

4. Kategorie danych osobowych obejmują m.in. imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres, dane dedykowane do procesu/usługi/projektu;

5. Pani / Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora: dostawcy usług IT;

6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że Pani / Pan wyrazi sprzeciw wobec przetwarzania danych;

7. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;

8. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) lub przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1);

10. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu;

11. Dane pochodzą od osób, których dane dotyczą;

12. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne;